Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Ondernemers vereniging Angeren

Ondernemers vereniging Angeren  is  gevestigd te Angeren en ingeschreven in het handelsregister onder nummer   40146955.

Ondernemers vereniging Angeren (hierna: de leverancier) is een belangenvereniging met uitgangspunt vertegenwoordiging van de ondernemers in Angeren alsmede ondersteuning van maatschappelijke activiteiten in Angeren.  (hierna: de opdrachtgever en/of de wederpartij). Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Ondernemers vereniging Angeren (hierna: de algemene voorwaarden) zijn te raadplegen via de website van Ondernemers vereniging Angeren op info@ondernemendangeren.nl

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door de eigenaar/de leverancier op 1 november 2022 en van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen/offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door de leverancier met de opdrachtgever of als de leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door de leverancier is afgeweken.

1.3 De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen met in achtneming van het hiervoor bij 1.2 bepaalde.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden als nietig, vernietigbaar, onwettig of anderszins niet-bindend moeten worden beschouwd, zal  de desbetreffende bepaling, voor zover nodig, uit deze algemene voorwaarden worden verwijderd en worden vervangen door een bepaling die wel bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benaderd. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Artikel 2: Begrippen/definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Depot:

Locatie waar de producten ten behoeve van de opdrachtgever door de leverancier of in opdracht van de opdrachtgever tijdelijk in opslag worden genomen.

Leverancier:

Ondernemers vereniging Angeren ; vertegenwoordigd door bestuur / penningmeester Dhr. T.J.H. Claassen gevestigd te Angeren. Kantoorhoudende aan de Kamervoort 65 6687 LD te Angeren. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer  40146955

Levering:

Alle werkzaamheden en diensten die verband houden met de levering van zaken en de daarmee verband houdende dienstverlening zoals de uitvoering van werkzaamheden van plaatsing en/of montage van het product.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de leverancier over de totstandbrenging van een overeenkomst onderhandelt en/of met wie de leverancier een overeenkomst sluit.

Opdracht:

De door de opdrachtgever aan de leverancier opgedragen levering en de eventuele productie door/vanwege de leverancier van producten voornamelijk bestaande uit design straat- en park meubilair en bijbehorende producten (nabestellingen) en de daarmee verband houdende dienstverlening zoals de uitvoering van werkzaamheden van plaatsing en/of montage van het product. Voorts omvat de opdracht de eventuele tijdelijke opslag en het vervoer naar de plaats van bestemming.

Orderbevestiging:

Schriftelijk bevestiging van de overeenkomst door de leverancier met daarin opgenomen de kernbedingen/essentialia van de overeenkomst.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of de uitvoering van daarmee verband houdende dienstverlening, die tussen de opdrachtgever en de leverancier tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder de aanvraag van de opdrachtgever en de offerte van de leverancier) en ter uitvoering daarvan.

Partij(en)/Wederpartij(en):

De Leverancier, de opdrachtgever of beiden.

Plaatsing:

Het fysiek afleveren van het product op de plaats van bestemming.

Montage:

Het fysiek aanbrengen en/of installeren van het product op de plaats van bestemming.

Producent:

De natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van de opdrachtgever in opdracht van de leverancier de producten vervaardigt.

Product(en):

De beton- en metaalproducten met inbegrip van andere bijbehorende producten.

Vervoerder:

De transporteur die ten behoeve van de opdrachtgever in opdracht van de leverancier het transport en eventueel de tijdelijke opslag verzorgt van de producten.

 

Artikel 3: Offerte

3.1 Een aanbieding van de leverancier is steeds vrijblijvend/herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte.

3.2 Indien de offerte betrekking heeft op een levering uit voorraad wordt dat expliciet vermeld in de offerte en geldt het voorbehoud van beschikbaarheid in verband met eventuele tussentijdse verkoop aan derden.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de volledige/ongewijzigde offerte van de leverancier (in de offerte vermelde aantallen, specificatie en gelden alleen in geval van een ongedeelde opdracht). Indien de opdrachtgever de offerte gedeeltelijk wil aanvaarden (een deelopdracht wil verlenen) dan komt er geen overeenkomst tot stand. De leverancier kan ervoor kiezen om een nieuwe offerte aan te bieden of kan daarvan afzien.

4.2 De leverancier zal na de totstandkoming van de overeenkomst een orderbevestiging opstellen en aan de opdrachtgever toezenden. Pas nadat de orderbevestiging door de opdrachtgever voor akkoord getekend is en geretourneerd en de eventueel overeengekomen aanbetaling door de leverancier is ontvangen zal de leverancier tot uitvoering van de overeenkomst overgaan.

Artikel 5: Prijs(wijziging)

5.1 Alle geoffreerde (koop)prijzen voor het te leveren product zijn exclusief omzetbelasting naar een tarief van 21% behoudens tariefswijziging van rechtswege.

5.2 De kosten van plaatsing en/of montage en de kosten van vervoer en eventuele tijdelijke opslag zijn niet in de prijs van het product inbegrepen en worden separaat in de offerte/orderbevestiging vermeld. In de offerte wordt indien van toepassing een indicatie van de eventuele opslagkosten gegeven gebaseerd op de producten, aantallen en de plaats van bestemming zoals vermeld in de offerte.

5.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor de aflevering van het product een prijsverhoging optreedt dan heeft deze wijziging invloed op de overeengekomen prijs.  De prijsverhoging wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt hiervan direct schriftelijk in kennis gesteld door de leverancier. 5.4 De opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om zich binnen 5 dagen (te rekenen vanaf de dagtekening van de kennisgeving) akkoord te verklaren met de prijsverhoging of de opdracht te annuleren. Annuleren is uitsluitend mogelijk indien het product uit voorraad geleverd wordt.

 

Artikel 6: Facturering, (aan)betaling en verrekening

6.1 Binnen 15 dagen (te rekenen vanaf de dagtekening van de orderbevestiging) dient de opdrachtgever 30% van de geoffreerde prijs aan te betalen.

6.2 Betaling van de resterende prijs met eventuele prijsverhogingen en eventuele overige kosten van vervoer, plaatsing en/of montage dient plaats te vinden binnen 15 dagen na dagtekening van de (eind)factuur. Uiterlijk de dag voor (af)levering van het product op de overeengekomen plaats moet deze factuur voldaan zijn.

6.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig (aan)betaald is de leverancier gerechtigd om de levering (en de eventuele voorafgaande productie) van het product onmiddellijk op te schorten.

6.4 De leverancier zal tijdig de (aan) te betalen prijs en eventuele overige kosten factureren. Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur genoemde termijn van 15 dagen. De in de factuur genoemde betalingstermijn is een fatale termijn. De opdrachtgever zal derhalve van rechtswege in gebreke zijn indien een betalingstermijn is verstreken. Er is geen afzonderlijke ingebrekestelling door leverancier is vereist.

6.5 De leverancier heeft het recht om betalingen die door de opdrachtgever worden gedaan te verrekenen met eventuele andere vorderingen (waaronder doch niet beperkt tot eventuele rente en kosten) die de leverancier op opdrachtgever heeft uit welke hoofde dan ook. De betaling die van opdrachtgever wordt ontvangen strekt derhalve eerst tot betaling van die (eerdere) vorderingen.

6.6 Indien de opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan de leverancier rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimaal 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

 

Artikel 7: Produceren en (Af)leveren

7.1 Het te leveren product wordt geleverd en indien niet op voorraad geproduceerd conform de specificaties (zoals maatvoeringen, gewichten en afbeeldingen van producten alsmede minimaal af te nemen hoeveelheden) zoals vermeld op de website of in de catalogi van de leverancier en/of de producenten van de leverancier. Deze specificaties zijn indicatief en naar beste weten door de producent opgesteld, doch kunnen niet worden gezien als enige garantie en leverancier kan ter zake niet aansprakelijk worden gesteld.

7.2 Aflevering van het product vindt plaats op de wijze, de plaats en het tijdstip opgenomen in de orderbevestiging op normale werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur).7.3 De opdrachtgever dient het product in ontvangst te nemen en dient ervoor te zorgen dat de plaats goed bereikbaar is en de benodigde voorzieningen om te kunnen lossen aanwezig zijn (daaronder mede begrepen de eventueel noodzakelijke tijdig verleende toestemmingen/ontheffingen van het bevoegd gezag). De vervoerder moet direct na aankomst gedurende minimaal 1 uur kunnen lossen. Indien de lostijd langer is dan 1 uur dan komen de daarmee verband houdende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7.4 Indien door of vanwege de leverancier aan de opdrachtgever hulpmiddelen ter beschikking zijn gesteld voor het lossen, is de opdrachtgever vanaf het moment dat de hulpmiddelen op de plaats van bestemming aangekomen zijn, verantwoordelijk voor het juiste gebruik van die hulpmiddelen.

7.5 Neemt de opdrachtgever het product niet in ontvangst dan kan de leverancier naar eigen keuze bepalen of er gelost wordt of dat het product wordt opgeslagen in een depot. De depotkosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Het niet in ontvangst (kunnen) nemen laat onverlet dat de leverancier aan de verplichting van (af)levering heeft voldaan (ongeacht of de vervoerder eerder of later ter plaatse was).

7.6 Vanaf het moment van aflevering gaat het risico over op de opdrachtgever.

7.7 Indien levering af depot is overeengekomen, wordt het product geacht te zijn (af)geleverd op het moment dat het voor transport is geladen.

7.8 In geval de leverancier ook zorgdraagt voor plaatsing en/of montage van het product dan heeft de leverancier aan de verplichting tot (af)levering voldaan op het moment van plaatsing en montage. Neemt de opdrachtgever het product niet in ontvangst dan is het hiervoor bij 7.4 bepaalde van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de plicht van de leverancier om te plaatsen en/of monteren pas ontstaat als het product ook feitelijk op de plaats van bestemming is afgeleverd en in ontvangst genomen.

 

Artikel 8: Bestelling/nabestelling

8.1 Alle bestellingen worden door de leverancier in een orderbevestiging vastgelegd.  Na ontvangst van de door opdrachtgever getekende orderbevestiging zal de uitvoering van de opdracht worden opgestart doch niet eerder dan dat de (aan)betaling is ontvangen.

8.2 Nabestellingen worden eveneens door de leverancier bevestigd en vastgelegd in een (aanvullende) orderbevestiging.

8.3 Ingeval van nabestelling van producten waarvoor minimale aantallen gelden is de opdrachtgever gehouden tot volledige afname van deze producten, tenzij anders vermeld in de (aanvullende) orderbevestiging.

8.4 Indien bij nabestelling extra productie en/of opstartkosten van toepassing zijn worden deze vermeld in de (aanvullende) orderbevestiging en komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Levertijd

9.1 De in de orderbevestiging opgegeven levertijd betreft geen fatale termijn, tenzij anders vermeld in de orderbevestiging.

9.2 De termijn van levering gaat in, op de dag waarop de voor akkoord getekende orderbevestiging is ontvangen door de leverancier, alle voor de uitvoering vereiste gegevens in het bezit zijn van de leverancier en de (aan)betaling is ontvangen.

9.3 Als de levertermijn wordt overschreden blijft de opdrachtgever gehouden om het product bij (af)levering in ontvangst te nemen en de volledige (resterende) prijs en eventuele kosten te betalen. Opschorting van de levering en/of betaling door de opdrachtgever is niet mogelijk.

9.4 De leverancier is niet gehouden tot het betalen van schadevergoeding en/of boete wegens vertraagde levering, tenzij uitdrukkelijk in de orderbevestiging anders vermeld.
9.5 De levertijd van een bestelling en een nabestelling kunnen van elkaar afwijken.

9.6 Indien de opdrachtgever de producten niet in ontvangst kan nemen op de in de orderbevestiging opgenomen plaats van bestemming en/of het genoemde tijdstip en/of de in de orderbevestiging opgenomen wijze van (af)levering en/of plaatsing en montage dan dient de opdrachtgever de leverancier daar onmiddellijk schriftelijk van in kennis te stellen en een alternatief/alternatieven aan te dragen. Indien deze wijziging extra kosten met zich meebrengt en/of tot schade lijdt bij de leverancier of derden dan komen deze volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 10: Opslag

10.1 Op verzoek van de opdrachtgever kan de leverancier het product tijdelijk in opslag . De opslagkosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. De (resterende) prijs en eventuele kosten is verschuldigd op het moment dat het product in opslag wordt genomen. Dit moment geldt als tijdstip van levering.

10.2 Voor producten die tijdelijk door leverancier in opslag worden genomen zal door de leverancier aan de opdrachtgever een eigendomsverklaring verstrekt worden. De eigendom gaat pas over nadat alle door de opdrachtgever aan de leverancier (eventueel nog) verschuldigde resterende prijs en eventuele kosten zijn voldaan alsmede andere vorderingen die de leverancier nog heeft op de opdrachtgever.

 

Artikel 12: Gebreken

12.1 De opdrachtgever dient bij ontvangst van het product te controleren of het product overeenstemt met de specificaties opgenomen in de orderbevestiging.

12.2 De bij ontvangst geconstateerde gebreken (zoals het aantal, merk en soort van de producten die vermist worden respectievelijk beschadigd zijn) dienen op het voor de opdrachtgever bestemde gedeelte van het vervoersdocument  nauwkeurig te worden beschreven. Het door de opdrachtgever en de vervoerder ondertekende formulier wordt in tweevoud opgesteld. Een exemplaar is bestemd voor de opdrachtgever en het andere exemplaar voor de leverancier. De vervoerder zorgt dat de leverancier het formulier ontvangt. Zonder het ondertekende formulier wordt de melding van de gebreken niet in behandeling genomen.

12.3 Het in ontvangst nemen van het product door de opdrachtgever laat de aansprakelijkheid van de leverancier voor eventuele verborgen gebreken op grond van artikel 13 hierna onverlet.

12.4 Geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden om het product niet in ontvangst te nemen en/of af te keuren.

12.5 Indien een gebrek door de leverancier wordt erkend is het aan de leverancier om het product te herstellen, het ontbrekende af te leveren dan wel te vervangen dan wel de prijs te verlagen. De leverancier is nimmer gehouden tot betaling van de plaatsings- en montagekosten.

 

Artikel 13: Verborgen gebreken

13.1 Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan de leverancier kan worden toegerekend en waarvan de opdrachtgever de leverancier onmiddellijk na ontdekking schriftelijk mededeling heeft gedaan, is de leverancier voor dat gebrek ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk.

13.2 Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de opdrachtgever bij ontvangst van het product redelijkerwijs niet geconstateerd kon worden.

13.3 De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt ingesteld na verloop van 1 jaar na de dag van aflevering van het product. Ingeval een verborgen gebrek als een ernstig gebrek moet worden aangemerkt, is de rechtsvordering uit hoofde van dit gebrek niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van 2 jaar na de dag van aflevering van het product.

13.4 Een vordering van de opdrachtgever voor een verborgen gebrek moet worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar respectievelijk 2 jaar na afloop van de hiervoor bij 13.3 genoemde termijn. Dit is een fatale termijn.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de leverancier

14.1 De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

14.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

  • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie, waaronder informatie die van belang is voor de aflevering, plaatsing en/of montage;
  • iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst;
  • schade die wordt veroorzaakt doordat door de opdrachtgever ingeschakelde derden tekortschieten in hun verplichtingen;
  • schade die door de opdrachtgever wordt geleden als gevolg van het feit dat opdrachtgever niet voldoet aan wet- of regelgeving, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt volstaan omgevingsvergunningen.

14.3 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.4 De leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op haar verzekeringsmaatschappij te verhalen.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid voor schade door aflevering, plaatsing en montage

15.1 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan de verharding/ondergrond als er is afgeleverd op een door de opdrachtgever aangewezen of voorgeschreven loslocatie.

15.2 De leverancier is aansprakelijk voor schade aan het werk van de afnemer, als de schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan de leverancier is toe te rekenen. Onder schade aan het werk wordt slechts verstaan schade aan het geheel of gedeeltelijk door de leverancier ten behoeve van de opdrachtgever gebouwde of gemaakte, schade aan op het werkterrein aanwezige eigendommen van de opdrachtgever alsmede schade aan op het werkterrein aanwezige hulpwerken, bouwstoffen en hulpmiddelen.

15.3 Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor andere schade aan het werk van de opdrachtgever door aflevering van het product, is uitgesloten, behoudens waar het de schade betreft, bedoeld in artikelen 6:185, 6:190 en 6:192 van het Burgerlijk Wetboek.

15.4 Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van de leverancier.

 

Artikel 16: Klachten

16.1 klachten dienen schriftelijk en/of per e-mail ingediend te worden met vermelding van het nummer van de orderbevestiging.

 

Artikel 17: Garantie

17.1 Leverancier verleent aan de opdrachtgever dezelfde garantie als de producenten van de leverancier.

17.2 De in dit artikel bedoelde garantie geldt niet voor gebreken die niet door de leverancier  respectievelijk door haar leveranciers en/of producenten zijn veroorzaakt, voor materiële en constructieve gebreken die veroorzaakt zijn door ongeschikt of onjuist gebruik, voor normale slijtage, voor schade ontstaan als gevolg van vandalisme in de breedste zin, voor foutieve plaatsing of montage niet door de leverancier  uitgevoerd, indien het product door de opdrachtgever of derden is veranderd dan wel gerepareerd of indien sprake is van aantoonbaar gebrek aan onderhoud.

17.3 Onverminderd de garantiebepalingen sluit leverancier iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor alle schade met betrekking tot de door leverancier geleverde producten en door leverancier verstrekte adviezen, uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Artikel 18: Keuring

18.1 De opdrachtgever heeft het recht om het product voorafgaand aan de levering, op de fabriek van de producent, zelf te keuren of te laten keuren door een door opdrachtgever gemachtigde partij. Het is tijdens de keuring niet toegestaan om in de fabriek foto’s of film opnamen te maken.

18.2 De kosten van keuring zijn voor rekening van de opdrachtgever.

19 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

19.1 De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door de leverancier geleverde producten (daaronder mede begrepen omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, fabricage- en/of constructie methoden of anderszins), blijven te allen tijde bij de leverancier respectievelijk bij haar leveranciers en/of producenten rusten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

19.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten van de leverancier respectievelijk van haar leveranciers en/of producenten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, behoudens de schriftelijke toestemming van de leverancier.

19.3 De leverancier zal de opdrachtgever vrijwaren tegen elke vordering welke gebaseerd is op grond van een beweerde inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht met betrekking tot producten afkomstig van de leverancier, mits de opdrachtgever:

  • de leverancier van een aanspraak terstond schriftelijk op de hoogte stelt, en
  • de behandeling van de zaak geheel aan de leverancier overlaat en hiertoe alle medewerking verleent, en
  • geen verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

19.4 Indien wordt vastgesteld dat de aanspraak gegrond is, zal Ondernemers vereniging Angeren, naar haar keuze, zorg dragen dat de opdrachtgever het recht verkrijgt de producten te blijven gebruiken, dan wel de producten zodanig wijzigen dat deze geen inbreuk meer maken, dan wel de producten vervangen. Indien geen van voornoemde oplossingen naar het redelijk oordeel van Ondernemers vereniging Angeren mogelijk zijn, zullen de inbreuk makende producten op nader overeen te komen voorwaarden worden teruggenomen.

19.5 De in dit artikel geregelde vrijwaring is niet van toepassing indien de aanspraak het gevolg is van het gebruik van de producten in combinatie met andere producten, die niet van Ondernemers vereniging Angeren afkomstig zijn.

19.6 In geen geval zal Ondernemers vereniging Angeren gehouden zijn tot verdergaande aansprakelijkheid met betrekking tot inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht dan in dit artikel beschreven.

 

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud en overgang

20.1 De leverancier blijft eigenaar van het product zolang de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook, daaronder mede begrepen eventuele boeten, rente of andere kosten, jegens de leverancier heeft voldaan. Als het product wordt opgeslagen door de leverancier dan verstrekt de leverancier een eigendomsverklaring aan de opdrachtgever op het moment dat aan alle betalingsverplichtingen voldaan is.

20.2 Nadat de opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan gaat de eigendom (en het risico) van het product over op de opdrachtgever. In geval van plaatsing door leverancier gaat het risico over op het moment van oplevering.

20.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd het door de leverancier geleverde/te leveren product te vervreemden of te bezwaren zolang er nog betalingsverplichtingen jegens de leverancier openstaan.

 

Artikel 21: Bijzondere omstandigheden

21.1 De leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien de leverancier daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de leverancier, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de leverancier komt.

21.2 Indien de leverancier door overmacht of door andere bijzondere omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, vorst, verkeersstremming, gebrek aan vrachtauto’s, wagons of scheepsruimte, staking en/of uitsluiting, gebrek aan grondstof of aan werknemers, fabrieksstoringen van welke aard dan ook, belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen, kortom alle bijzondere omstandigheden, welke stagnatie in de productie, levering, vervoer, plaatsing en/of montage veroorzaken, heeft de leverancier het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

21.3 De opdrachtgever is in geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22: Opschorting, ontbinding en cessieverbod

22.1 De leverancier is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • aan de opdrachtgever voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de opdrachtgever op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel de leverancier op overige redelijke gronden het vermoeden heeft, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet.

Een en ander onverminderd alle overige aan de leverancier toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen.

22.2 Bij het voordoen van de in 22.1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen Ondernemers vereniging Angeren van de opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.

22.3 De vorderingen van Ondernemers vereniging Angeren op de opdrachtgever zijn niet verpandbaar (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 juncto artikel 3:98 van het Burgerlijk Wetboek).

22.4 Eventuele vorderingen van de opdrachtgever op Ondernemers vereniging Angeren zijn niet overdraagbaar (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 23: Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen/offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door de leverancier met de opdrachtgever of als de leverancier en op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen tussen de opdrachtgever en de leverancier, zullen, indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een rechtbank, uitsluitend worden behandeld door de rechtbank Gelderland te Arnhem.