Deelnemersreglement

Deelnemersreglement Lentekriebels Angeren 2023

1) De Organisatie Commissie Lentekriebels (O.C.L), samengesteld uit leden van de Ondernemersvereniging Angeren, verder te noemen: de OCL, heeft de leiding over de organisatie en de uitvoering van het evenement Lentekriebels dat jaarlijks in het voorjaar in Angeren wordt gehouden.

2) De OCL is te bereiken op het e-mailadres info@lentekriebels-angeren.nl of via de website www.lentekriebels-angeren.nl
Op de dag van de Lentekriebels zijn de leden en de medewerkers van de OCL herkenbaar aan groene hesjes met opschrift “Organisatie”.

3) Aanmelding voor het evenement geschiedt bij voorkeur via de website van de Ondernemersvereniging Angeren en is uitsluitend voor bedrijven, verenigingen en particulieren uit Angeren. Bedrijven van buiten Angeren kunnen inschrijven via evenementen organisatiebureau Eeri uit Sevenum via info@eeri.nl

4) De kosten van deelneming bedragen € 40,00 euro voor een kraam. Een inschrijving wordt definitief na bevestiging door de OCL. De OCL beslist over toelating als deelnemer en over de toewijzing van een plaats. Bedrijven uit de gemeente Lingewaard kunnen alleen inschrijven bij de Ondernemersvereniging. Voor het plaatsen van een eigen voertuig of opstand wordt € 70,00 in rekening gebracht. Verenigingen uit Angeren, goede doelen en kinderen met rommelmarktartikelen nemen kosteloos deel. Deelnemers van buiten de gemeente Lingewaard moeten zich inschrijven via het evenementen organisatiebureau EERI.

5) Deelnemers aan het evenement betalen de deelnamekosten door overmaking op IBAN: NL02RABO0316856339 ten name van Ondernemersvereniging Angeren. De betaling dient ontvangen te zijn uiterlijk op de dag voorafgaand aan het evenement. Is het dan niet ontvangen, dan is deelname alsnog uitgesloten. Bij niet verschijning op de dag van het evenement vindt geen terugbetaling plaats van het betaalde deelnamegeld.

6) Bij de aanmelding heeft de deelnemer kennis genomen van dit deelnemersreglement. Zoals dit is gepubliceerd en te downloaden is via www.ondernemendangeren.nl/deelnemersreglement op de website van de Ondernemersvereniging Angeren.

7) Deelname aan het evenement Lentekriebels is altijd voor rekening en risico van de deelnemer. Voor verlies of schade aan goederen of voor persoonlijke schade of voor welke schade ook, gevolgschade daaronder begrepen, zijn noch de Ondernemersvereniging Angeren, noch de OCL, noch de leden en medewerkers persoonlijk aansprakelijk.

8) Het is niet toegestaan om de loopruimte voor het publiek te beperken of te beïnvloeden of de ruimte tussen de kramen te bezetten. Hulpverleners dienen desgewenst altijd vrije doorgang te hebben. Bij overtreding van dit voorschrift is de OCL bevoegd de deelname van de overtreder terstond te beëindigen zonder dat recht bestaat op gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde deelnamegeld.

9) De kraam en/of de grond plaats moeten na afloop van het evenement schoon opgeleverd worden. Afval dienen de deelnemers zelf af te voeren. Verspreiding van zwerfvuil dient te worden voorkomen. Voor het aanbieden, schenken of verkopen van al dan niet alcoholische dranken en etenswaren dient afzonderlijk toestemming aan de OCL te worden gevraagd. De OCL is vrij in haar oordeel en in haar besluit om een dergelijk verzoek al dan niet toe te staan of er voorwaarden aan te verbinden, dan wel na verleende toestemming die weer in te trekken of er alsnog nieuwe of gewijzigde voorwaarden aan te verbinden.Wordt zonder toestemming toch alcoholische drank aangeboden, geschonken of verkocht, dan heeft dat bij constatering tot gevolg dat de betreffende deelnemer terstond van verdere deelname wordt uitgesloten zonder dat recht bestaat op gehele of gedeeltelijke restitutie van het deelnamegeld. Boetes en andere sancties die ter zake aan de Ondernemersvereniging Angeren of aan de OCL of aan haar leden of medewerkers worden opgelegd zullen volledig aan de deelnemer worden doorberekend.

10) Het evenement vangt aan om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De opbouw van de kramen en de grondplaatsen vindt plaats tussen 09.00 uur en 10.00 uur. Men dient een uur voor aanvang aanwezig te zijn en om 10.00 uur dienen alle voertuigen van het parcours verwijderd te zijn.

11) Het is tijdens het evenement verboden om auto’s op het parcours te parkeren. Parkeergelegenheid is met verwijsborden aangegeven. Tentoongestelde oldtimervoertuigen die vroegtijdig willen vertrekken zullen dat doen buiten het parcours om.

12) Deelnemers in de Molenstraat dienen zelf te zorgen voor eigen stroomvoorziening. Deelnemers in de Zahnstraat op het kermisterrein en het Grundel ontvangen hun stroom volgens een aparte regeling. De deelnemer gaat akkoord met dit reglement en zal dat, evenals de aanwijzingen van de OCL op de dag zelf, stipt opvolgen.

13) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de OCL.